Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Josep Maria Raventos i Blanc SA l'informa que és titular del lloc web www.raventos.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada llei, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa de les dades següents: el titular d'aquesta pàgina web és Josep Maria Raventos i Blanc SA amb CIF A58136847 i domicili social a Josep Maria Raventos i Blanc SA, plaça del Roure s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 7113, foli 167, full 85726, llibre 6387, secció 2a, inscripció 1a. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és raventos@raventos.com. Usuari i règim de responsabilitats. La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de Josep Maria Raventos i Blanc SA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de Josep Maria Raventos i Blanc SA, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligat segons el cas. Les pàgines web de Josep Maria Raventos i Blanc SA proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén a la veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Josep Maria Raventos i Blanc SA per accedir a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També és responsable de l'ús que doni a les claus d'accés que hagi obtingut en emplenar els formularis esmentats i de l'ús de la informació, serveis i dades oferts per Josep Maria Raventos i Blanc SA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat. Josep Maria Raventos i Blanc SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Josep Maria Raventos i Blanc SA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, JJosep Maria Raventos i Blanc SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pel fet de navegar per Internet pogués patir l'usuari. Modificacions. Josep Maria Raventos i Blanc SA es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts del web com a les condicions d'ús d'aquest o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es poden fer, mitjançant el web, de qualsevol manera admissible en dret i són de compliment obligat durant el temps en què estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors. Reserva de cookies (galetes). Josep Maria Raventos i Blanc SA es reserva el dret d'utilitzar galetes en la navegació de l'usuari pel seu lloc web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa que les galetes s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen de si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar-se el navegador de manera que se l'informi de la recepció de galetes i pot, si vol, impedir que s'instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir al web de Josep Maria Raventos i Blanc SA no és preceptiva la instal·lació de galetes. Protecció de dades. De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines s'introdueixen en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Josep Maria Raventos i Blanc SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça Josep Maria Raventos i Blanc SA, plaça del Roure s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de fidelitzar la relació entre les parts. Propietat intel·lectual. Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, mitjans i formes de presentació i muntatge de les pàgines pertanyen, de si o com a cessionària, a Josep Maria Raventos i Blanc SA. Són, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i els és aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals que s'hi refereixen i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Josep Maria Raventos i Blanc SA. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció. Josep Maria Raventos i Blanc SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions. La relació entre l'usuari i Josep Maria Raventos i Blanc SA es regeix per la normativa espanyola vigent i són competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Josep Maria Raventos i Blanc SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Sant Sadurní d'Anoia.


Josep Maria Raventos i Blanc SA se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su website. Tanto en lo referente a los contenidos de la website, como en las condiciones de uso de la misma o en las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de su website, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.


Reserva de cookies

Josep Maria Raventos i Blanc SA se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por su website para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador, y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del usuario.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro. No obstante, para el acceso a la website de Josep Maria Raventos i Blanc SA no será preceptiva la instalaci ́on de cookies.


Protección de datos

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa a los usuarios de su website de que los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Josep Maria Raventos i Blanc SA, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.

Así mismo, Josep Maria Raventos i Blanc SA informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección Josep Maria Raventos i Blanc SA; Plaça del Roure s/n, 08770 Sant Sadurni d'Anoia.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.


Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí o como cesionaria, a Josep Maria Raventos i Blanc SA Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.


La relación entre el usuario y Josep Maria Raventos i Blanc SA se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el usuario y Josep Maria Raventos i Blanc SA, los juzgados o tribunales propios de la localidad de Sant Sadurni D'Anoia.

Wine in Moderation